Strona główna » PiS chce zaostrzenia kar dla pijanych kierowców

PiS chce zaostrzenia kar dla pijanych kierowców

Nieodpowiedzialni kierowcy to zmora polskich dróg. W tej kategorii chyba najgorsi są jeżdżący na promilach. Pół biedy jeżeli taki delikwent spowoduje niewielki wypadek, bez skutków dla życia lub zdrowia pozostałych uzytkowników dróg. Gorzej jeżeli wielbiciel alkoholu doprowadzi inne osoby do czasowej lub trwałej utraty zdrowia lub śmierci.

Jeżeli potwierdzą się doniesienia medialne, że w Kamieniu Pomorskim młdy człowiek wjechał w grupę ludzi z całkowitym rozmysłem to znaczy, że mamy w naszym kraju nie drugą Irlandię jak chciał premier Donald Tusk, lecz drugą Amerykę z jej patologiami dotyczącymi między innymi masowych morderstw.

Reagując na w/w problemy społeczne klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt zmian kodeksu karnego. Projekt został złożony jeszcze w 2012 roku. Niestety nie doczekał się  uwagi ze strony rządzących ugrupowań. Może, gdyby takie rozwiązania przyjęto nie byłoby podobych tragedii jak w Kamieniu  Pomorskim.

Andrzej Chrobak

Tekst projektu uchwały dotyczącego zmian w Kodeksie Karnym:

 

Ustawa 
z dnia …………. 2014 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks karny 
Art. 1 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1)  W art. 44 § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu  zakazu wytwarzania, 
posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia, przewozuokreślonych przedmiotów lub 
prowadzenia określonych przedmiotów w określonych warunkach, sąd może orzec, a w 
wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka, ich przepadek.”; 
2)  W art. 69 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: 
„§ 5. Zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie stosuje się wobec sprawcy 
przestępstwa określonego w art. 173 § 3 i 4 lub w art. 177 § 2,  popełnionego w warunkach 
określonych w Art. 178 § 1.”; 
3)  W art. 173 § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 
na zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”; 
4)  Art. 177 otrzymuje brzmienie:
„Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna 
osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej 
zdrowiu, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa 
określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”; 
5)  Art. 178 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 
lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub 
zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za 
przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia 
zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. 
§ 2. W wypadku określonym w § 1, jeśli skutkiem popełnienia przestępstwa jest śmierć 
innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, orzeka się przepadek pojazdu 
mechanicznego prowadzonego przez sprawcę. Art. 44 § 5 i 8 stosuje się odpowiednio. 
§ 3. W wypadku, gdy pojazd mechaniczny, o którym mowa w § 2,  nie jest własnością 
sprawcy bądź nie można orzec jego przepadku z innych przyczyn faktycznych lub 
prawnych, sąd orzeka przepadek równowartości tego pojazdu. 
§ 4. Jeżeli pojazd mechaniczny, o którym mowa w § 2, stanowi współwłasność, orzeka 
się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału. 
§ 5. Jeżeli szczególne względy przemawiają przeciwko orzeczeniu przepadku pojazdu 
mechanicznego lub jego równowartości, sąd zamiast przepadku orzeka nawiązkę.”; 
6)  W art. 178a § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;
7)  Po art. 180 dodaje się art. 180a i 180b w brzmieniu: 
Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi 
pojazd, nie mając do tego uprawnienia, które utracił w związku z uprzednim orzeczeniem 
środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt. 3, w warunkach określonych w art. 42 § 2-4 
podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Art. 180b. Kto nakłania inną osobę do popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.” 
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa 

z dnia …………. 2014 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks karny 

Art. 1 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  W art. 44 § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu  zakazu wytwarzania, 

posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia, przewozuokreślonych przedmiotów lub 

prowadzenia określonych przedmiotów w określonych warunkach, sąd może orzec, a w 

wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka, ich przepadek.”; 

2)  W art. 69 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie stosuje się wobec sprawcy 

przestępstwa określonego w art. 173 § 3 i 4 lub w art. 177 § 2,  popełnionego w warunkach 

określonych w Art. 178 § 1.”; 

3)  W art. 173 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 

na zdrowiu wielu osób, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”; 

4)  Art. 177 otrzymuje brzmienie:

„Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu 

lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna 

osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej 

zdrowiu, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa 

określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”; 

5)  Art. 178 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 

lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub 

zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za 

przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. 

§ 2. W wypadku określonym w § 1, jeśli skutkiem popełnienia przestępstwa jest śmierć 

innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, orzeka się przepadek pojazdu 

mechanicznego prowadzonego przez sprawcę. Art. 44 § 5 i 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. W wypadku, gdy pojazd mechaniczny, o którym mowa w § 2,  nie jest własnością 

sprawcy bądź nie można orzec jego przepadku z innych przyczyn faktycznych lub 

prawnych, sąd orzeka przepadek równowartości tego pojazdu. 

§ 4. Jeżeli pojazd mechaniczny, o którym mowa w § 2, stanowi współwłasność, orzeka 

się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału. 

§ 5. Jeżeli szczególne względy przemawiają przeciwko orzeczeniu przepadku pojazdu 

mechanicznego lub jego równowartości, sąd zamiast przepadku orzeka nawiązkę.”; 

6)  W art. 178a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 

prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;

7)  Po art. 180 dodaje się art. 180a i 180b w brzmieniu: 

Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi 

pojazd, nie mając do tego uprawnienia, które utracił w związku z uprzednim orzeczeniem 

środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt. 3, w warunkach określonych w art. 42 § 2-4 

podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 180b. Kto nakłania inną osobę do popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.” 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334