Strona główna » W kontekście wizyty Zbigniewa Ziobry w Sanoku

W kontekście wizyty Zbigniewa Ziobry w Sanoku

Wyciąg z programu Prawa i Sprawiedliwości opracowanego w roku 2011

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 

(…) musimy (…) przede wszystkim aktywnie bronić narodowego interesu w procesach  wypracowywania  decyzji  dotyczących  energii, których konsekwencje zarówno dotyczą bezpieczeństwa gospodarki, jak i wpływają na ceny, jakie płacą obywatele korzystający z różnych nośników energii.

Najważniejszym wyzwaniem w dziedzinie eksploatacji gazu ziemnego jest stworzenie konkurencyjnego rynku poprzez wdrożenie regulacji wynikających z tzw. III pakietu energetycznego UE. Warunkiem powodzenia tego projektu jest umożliwienie dywersyfikacji dostaw (…). Istotne  jest  zatem  przygotowanie  działań  zmierzających  do  liberalizacji  krajowego  rynku  gazu  ziemnego.

Zasadniczym  jednak  wyzwaniem  i  ogromną szansą  Polski  będzie  uruchomienie  wydobycia  gazu łupkowego. Odkrycie  i  realna  perspektywa  opłacalnego  wydobycia gazu ziemnego ze złóż łupkowych w Polsce nie  tylko  daje  naszemu  krajowi  historyczną  szansę wyjścia z zależności od warunkowanego politycznie importu gazu z Rosji, ale także radykalnie poprawia geoekonomiczną  i  w  konsekwencji  geopolityczną pozycję  Polski  w  Europie.  Projekt  uruchomienia  eksploatacji  gazu  łupkowego  jest  w  wymiarze  politycznym  porównywalny z członkostwem naszego kraju w NATO, a może nawet  ważniejszy. (…) Tak się składa, że podobnie jak w  NATO  naszym  głównym  sojusznikiem  pozostają Stany  Zjednoczone,  tak  i  niezbędne  do  eksploatacji gazu łupkowego nowe technologie opracowane zostały w USA. Tak jak kolejne rządy w Polsce zabiegały o nasze przystąpienie do NATO, tak obecnie kolejne rządy powinny zabiegać o inwestycje firm amerykańskich w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość będzie te inwestycje wspierać i wyjaśniać związane z nimi korzyści.  Jednocześnie  musimy  stale  pamiętać  o  trwałym zabezpieczeniu interesów polskiego państwa w tym przedsięwzięciu.

(…) Najważniejszym  zadaniem  jest  wzmocnienie krajowego  potencjału  wytwórczego  paliw  płynnych oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  dostaw  surowca do  polskich  rafinerii  poprzez  przemyślaną  politykę właścicielską prowadzoną w stosunku do krajowych koncernów  paliwowych  –  PKN  Orlen  i  Grupy  Lotos oraz  otwarcie  nowych  dróg  dostaw  ropy  naftowej. (…)

Polska  gospodarka  jest  bardzo  bogata  w  węgiel kamienny i brunatny, a elektrownie pracujące w oparciu  o  te  surowce  pokrywają  ponad  90%  zapotrzebowania  naszej  gospodarki  na  energię  elektryczną.  Nie leży w polskim interesie znacząca zmiana tego stanu rzeczy, która po pierwsze wiązałaby się z dodatkowymi  dużymi  kosztami  związanymi  z  przestawieniem produkcji  energii  z  węgla  na  inne  paliwo,  a  po  drugie  spowodowałaby  uzależnienie  gospodarki  od  zewnętrznych dostaw surowców energetycznych. W polskim interesie leży rozwijanie nowych technologii  wytwarzania  energii  elektrycznej  w  oparciu o  węgiel  (nowoczesne  metody  spalania,  chemiczne przetwarzanie  węgla  itp.),  jak  również  pozyskanie technologii produkcji prądu z energii atomowej poprzez  wybudowanie  elektrowni  atomowych  w  kraju. Zdając  sobie  sprawę  z  obaw  części  społeczeństwa, konkretne  decyzje  poprzedzać  będziemy  akcjami  informacyjno-wyjaśniającymi, a w przypadkach budzących  kontrowersje  będziemy  odwoływać  się  do  woli większości  wyrażonej  w  referendum.  Energia  atomowa nie może stanowić konkurencji dla polskiego węgla,  który  mimo  jej  rozwoju  nie  straci  na  znaczeniu. Oczywiście  podstawowym  warunkiem  rozwoju  energetyki  atomowej  musi  być  bezpieczeństwo  ludzi  i  środowiska w oparciu o najwyższe, sprawdzone w innych krajach standardy.

Kolejnym bardzo poważnym problemem w dziedzinie wytwarzania prądu elektrycznego jest polityka  związana  z  tzw.  odnawialnymi  źródłami  energii (OZE). Zarówno przykłady z Danii, Niemiec czy Hiszpanii, jak i dane statystyczne Eurostatu pokazują, że intensywne  promowanie  OZE  oznacza  de  facto  rozwój energetyki wykorzystującej siłę wiatru. (…) należy  zaproponować  nowy  system wsparcia  rozwoju  OZE,  oparty  na  rachunku  ekonomicznym oraz wykorzystaniu krajowych źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, odpady komunalne czy hydroenergetyka. (…) Wszystko  to  nie  powinno  się  wiązać  z  popadaniem w  uzależnienie  od  importowanych  surowców  energetycznych  (gaz  ziemny  zastępujący  węgiel).  Nie  ma naszej zgody na  dalsze  narzucanie  ograniczeń emisji CO 2 w ramach UE. (…) celem polskiej polityki energetycznej powinna  być  ochrona  konkurencyjności  polskiej  gospodarki zarówno wobec partnerów wewnątrz UE, jak i partnerów zewnętrznych. (…)

Występujące  w  Polsce  zasoby  węgla  kamiennego i  brunatnego  stanowią  niezaprzeczalny  atut  naszego kraju  w  działaniach  zmierzających  do  zapewnienia konkurencyjności  polskiej  gospodarki.  Przedstawianie ich jako „surowców schodzących” nie ma uzasadnienia. Warto rozwijać dotychczasowe metody ich wykorzystania oraz poszukiwać nowych, szczególnie w dziedzinie „czystych  technologii  węglowych”.  Należy  kontynuować  działania  wzmagające  urynkowienie  wydobycia węgla, szczególnie kamiennego, np. poprzez poszerzanie ram współpracy zaplecza surowcowego z wytwórcami energii, działania restrukturyzacyjne w górnictwie węgla  kamiennego  oraz  zabezpieczanie  nowych  złóż i  frontów  wydobywczych.  Wskazane  jest  również  dopuszczanie  inwestorów  kapitałowych  i  branżowych do  górnictwa.  Polskie  górnictwo  węglowe  wymaga dużych i rozsądnych inwestycji. Nie będzie to możliwe, jeśli  nasz  kraj  zaakceptuje  bez  dyskusji  i  modyfikacji ograniczenia wynikające z poszerzanego ciągle unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego.

(…) Bezpieczeństwo  energetyczne  jest  bardzo  ważnym aspektem  bezpieczeństwa  w  ogóle,  traktowanym na  równi  z  kwestiami  militarnymi  czy  handlowymi. Konieczna  współpraca  w  szukaniu  dostępu  do  surowców,  produkcji  energii,  przesyłaniu  surowców, energii  elektrycznej  i  paliw  czy  też  opracowywaniu nowych technologii wymaga wsparcia ze strony MSZ i wszystkich części administracji utrzymujących kontakty z zagranicznymi partnerami. Działania  polskich  specjalistów  od  energii  powinny  być  skoordynowane  z  polityką  zagraniczną naszego państwa.(…) Na  forum  Unii  Europejskiej  będziemy  wspierali te działania i inicjatywy, które zwiększają szansę solidarnej współpracy i reakcji w przypadku kryzysów w  dostawach  surowców  czy  energii,  w  tym  prace nowej agencji regulatorów rynku – ACER. Będziemy też aktywnie szukali wyjścia z pułapki źle pomyślanego  i  wprowadzanego  na  dyskryminujących  Polskę zasadach pakietu energetyczno-klimatycznego. (…) 

http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334