Strona główna » Tomasz Poręba w sprawie przyszłości polityki spójności z świetle prac Komisji Rozwoju Regionalnego

Tomasz Poręba w sprawie przyszłości polityki spójności z świetle prac Komisji Rozwoju Regionalnego

W tym tygodniu Komisja Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim rozpocznie kolejny etap prac nad przyszłością polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.

W październiku 2011r. Komisja Europejska przedłożyła projekt pakietu legislacyjnego dla przyszłej polityki spójności, inicjując tym samym kolejną debatę nad reformą polityki spójności po 2013r. Stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej przy przyjmowaniu zdecydowanej większości unijnych aktów prawnych zapewnia Parlamentowi Europejskiemu pozycję równorzędną z Radą reprezentującą państwa członkowskie. Dlatego też tak ważnym jest, aby uzyskać w PE dla największej liczby postulatów istotnych z punktu widzenia interesu Polski i wypracować mocne stanowisko. Koniec negocjacji przewidywany jest na przełomie 2012-2013r.

Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący delegacji PiS w PE, uczestnicząc od początku w debacie i pracach komisji nad pakietem rozporządzeń zaproponowanym przez Komisję Europejska wielokrotnie wskazywał na szereg zagrożeń dla Polski wynikających z nowych przepisów, które mogą utrudniać absorpcję funduszy lub bezpośrednio ograniczać ich wydatkowanie.

Według Tomasza Poręby: „Prace nad projektami rozporządzeń dla polityki spójności idą w Parlamencie Europejskim w dobrym kierunku, chociaż nie udało się jeszcze dzisiaj uzyskać poparcia dla wielu ważnych dla Polski postulatów. Nierozstrzygnięta pozostaje np. kwestia nowego funduszu Łącząc Europę i transferu 10 mld euro z funduszu spójności.”

Zabierając głos w czasie posiedzeń Poseł PiS do PE Tomasz Poręba podkreślał, iż najbardziej problematyczne z punktu widzenia Polski obszary negocjacji rozporządzeń przyszłych Wspólnych Ram Finansowych dotyczą przede wszystkim, makrowarunkowości, cappingu, czyli obniżania limitu dostępnych funduszy z dzisiejszych 4% do 2,5%, utworzenia funduszu Łącząc Europę ze sterowaną z Brukseli procedurą konkursową, a także systemu korekt finansowych netto, kwalifikowalności podatku VAT i sztywnych pułapów alokacji środków.

Zdaniem Tomasza Poręby "Najbardziej zagrożony jest, i tak już zmniejszony, przyszły budżet polityki spójności, nadal tak konsekwentnie atakowany przez kraje-płatników netto.”

Poręba wiąże natomiast duże nadzieje z zaproponowanym wymiarem współpracy terytorialnej rozwijanej w ramach strategii dla makroregionów. Nadanie silniejszego wymiaru strategiom makroregionalnym jest szansą dla regionu Karpat, aby znaleźć swoje miejsce w najbliższej perspektywie finansowej.

"Okazuje się, iż polityka spójności jest dzisiaj najsłabszym ogniwem przyszłej perspektywy finansowej, na której zaoszczędzić chcą płatnicy netto. Nie możemy zapewnić wyrównania różnic w rozwoju regionów państw Unii Europejskiej ograniczając jednocześnie źródło jego finansowania.” - powiedział Poręba.

"Cieszę się bardzo, ze na poziomie komisji rozwoju regionalnego zgodni jesteśmy, jeżeli chodzi o konieczność wykreślenia z rozporządzeń warunkowości makroekonomicznej. Mam nadzieje, ze obronimy również nasze stanowisko w toku negocjacji.”–dodał Poręba.

Poręba zgłosił poprawki do projektów rozporządzeń m.in. ograniczające trudności biurokratyczne wynikające z rozbudowanych procedur nadzorczych i warunkowości ex-ante, minimalizujące ograniczanie absorpcji środków finansowych (capping), utrzymujące krajową rezerwę wykonawczą, zwiększające płatności zaliczkowe oraz elastyczność wydawanych funduszy, a także poprawki wspierające przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjna a nie niskowęglową jak proponuje Komisja Europejska i szereg poprawek uwzględniających podnoszone przez niego wcześniej problemy.

Poprawki rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego w dniach 20-21 czerwca 2012r. w Brukseli.

Bruksela, 20 czerwca, 2012


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334