Strona główna » Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

ZAGÓRZ. Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu W dniu 4 lutego br. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu. Jej program obejmował m.in. rozpatrzenie projektu uchwały dot. nawiązania współpracy między gminą Zagórz i gminą Ustrzyki Dolne – jak bowiem uzasadniał Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, takie formy współpracy gmin: duopolis czy tripolis będą obecnie premiowane w perspektywie unijnej. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie budowy sieci wodociągów w Porażu i Leskiej Górze, co oznacza decyzję o zaangażowaniu w polsko-ukraiński projekt infrastrukturalny o wartości ponad 3 mln euro, za który odpowiedzialna jest i rozliczać go w całości będzie gmina Zagórz.

Jednakże głównym tematem sesji były tzw. uchwały śmieciowe, czyli pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Zagórz. Wzbudziły one wiele kontrowersji i – mimo że ostatecznie zostały przyjęte – radni zgłosili wiele krytycznych uwag pod adresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuca samorządom dość niekorzystne sposoby rozwiązywania problemu odpadów komunalnych. Ten temat poruszył także w swoim wystąpieniu senator Matusiewicz, który również krytycznie odniósł się do kontrowersyjnej ustawy. Przedstawił historię jej powstania oraz wspomniał o problemach, jakie ona rodzi, zwłaszcza w związku z koniecznością przeprowadzania przetargów na usługi w zakresie usuwania odpadów. Jeśli będą je wygrywać podmioty zewnętrzne, pozostanie problem niewykorzystanego majątku gminnych zakładów komunalnych, inwestycji poczynionych w ich sprzęt i instalacje, a także pracowników. Poprawki senackie w tym zakresie zostały jednak odrzucone; wprowadzono jedynie możliwość obniżenia opłat czy zwolnień przedmiotowych na poszczególne rodzaje odpadów. Senator Matusiewicz wierzy jednak w skuteczność zaskarżenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Trybunału Konstytucyjnego, dokonanego przez Inowrocław i podpisanego także m.in. przez Zagórz.

Senator Matusiewicz bardzo pozytywnie ocenił uchwały „śmieciowe” Rady Miejskiej Zagórza oraz wprowadzone w nich niskie opłaty, zwłaszcza na tle innych gmin. Za ewenement uznał też pozyskanie przez Zagórz takiego inwestora jak TRI Poland, co potwierdził również w swoim wystąpieniu radny na Sejmik Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, mówiąc, że niemal wszystkie inwestycje w województwie podkarpackim kierowane są obecnie do Rzeszowa.

Senator Andrzej Matusiewicz zaprosił wszystkich zainteresowanych do swojego biura w Sanoku, gdzie również można się umówić na osobiste spotkanie z nim w indywidualnych sprawach obywatelskich.

W sesji także udział wzięli: Tadeusz Pióro, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, oraz Tadeusz Nabywaniec, radny Powiatu Sanockiego.

Źródło: andrzejmatusiewicz.eu


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334