Strona główna » Sesja Rady Miasta w Sanoku

Sesja Rady Miasta W Sanoku

W dniu 18 stycznia br. (wtorek) o godz. 16.00 rozpocznie się sesja zwyczajna Rady Miasta w Sanoku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Sanoka od osób fizycznych i prawny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obręb Dąbrówka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 657/10 o pow. 5m2, nr 690/15 o pow. 47m2, nr 690/11 o pow. 1232m2, nr 690/9 o pow. 2760m2, nr 674 o pow. 683m2 i nr 675 o pow. 598m2 na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Iwony Fedak i Mariusza Fedak oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 657/15 o pow. 1584m2, nr 690/14 o pow. 9m2, nr 35/1 o pow. 96m2, nr 36/4 o pow. 51m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka oraz ustalenia granic obwodu do głosowania i siedziby obwodowej komisji wyborczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze w Sanoku.
13. Podjęcie uchwały powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze w Sanoku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334