Strona główna » Sesja Rady Miasta 21.07.

Sesja Rady Miasta 21.07.

W dniu 21.07. odbyła się sesja Rady Miasta. Sesja rozpoczęła się od uchwały zmieniającej zapisy
w uchwale budżetowej.

Burmistrz miasta Sanoka wycofał środki przeznaczone na  realizację zadania „Projekt Aquaparku”
i przeznaczył je na inne zadania obejmujące między innymi wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta(300tys. zł).  Z ust skarbnika miasta padło dość naiwne tłumaczenie, że w/w suma jest potrzebna na odprawy osób przechodzących na emeryturę oraz nagrody jubileuszowe. Innymi słowy, że tego typu zdarzenia nie można było przewidzieć. Podobne tłumaczenie radni uzyskali w przypadku odszkodowania dla kilku osób, których samochody zostały zniszczone w wyniku upadku lipy w parku. Według urzędu pozwolenie ze starostwa przyszło dzień po  wspomnianym wydarzeniu. Generalnie blisko dwa mln. zł zaoszczędzone na projekcie zostało rozparcelowane na inwestycje drogowe oraz wydatki bieżące. Oczywiście wiele tych zadań jest bardzo ważnych jak np. remont ul. Matejki,  dokończenie Sali Tańca czy dofinansowanie oczyszczania miasta to jednak nie wykorzystano okazji , żeby uczynić Sanok miejscem unikatowym jeśli nie w skali kraju to przynajmniej Podkarpacia.  Trzeba nam bowiem istotnego poszerzenia oferty turystycznej, ponieważ Sanok nadal kojarzy się jedynie ze zbiorami obu muzeów. 

Kontrowersje wywołała kwestia przedłużenia dzierżawy parkingu przy ul. Zamkowej firmie „ELCOM” do 20 lat. Poprzednio umowa opiewała na okres 10 lat i 11 miesięcy. Prośbę o przedłużenie firma motywowała wymaganiami stawianymi jej przez bank. ELCOM stara się o pożyczkę na dokończenie hotelu usytuowanego po przeciwnej stronie ulicy. Faktycznie inwestycja się ślimaczy, ciągnie się już wiele lat  i pewnie należałoby przyklasnąć zamiarom jej ukończenia. Jednak po pierwsze firma nie wywiązała się z umowy z miastem. Zamiast obiecanych 100 miejsc parkingowych jest raptem 75. Po drugie chyba nie ma drugiej takiej firmy w Sanoku, która  miałaby tak wielkie względy w miejscowym Urzędzie Miasta. O tym ma między innymi świadczyć, według radnych, błyskawicznie wykonane wprowadzenie zakazu parkowania na ul. Zamkowej oraz bezwzględne wprowadzanie w życie w/w zakazu przez Straż Miejską. Stąd też radni wspominali o nierównym traktowaniu przedsiębiorców przez UM w Sanoku.

Inną sprawą budzącą emocje była uchwała dotycząca MPZP Wierchy. Burmistrz przedkładają Radzie w/w uchwałę wraca do koncepcji „stadion za stadion” czyli budowy nowego obiektu w zamian za istniejący stadion Wierchy. W poprzedniej kadencji burmistrz mówił o kwocie 17mln. zł za jaką to sumę miał powstać nowoczesny stadion. Co więcej miasta miało otrzymać dodatkowe 8mln. zł jako tzw. bonus.  Rada została poinformowana, że  obecnie kwota za jaką stadion może zostać sprzedany to jedynie 9mln. zł. Resztę  miasto będzie musiało wyasygnować ze swoich środków. Czyli potwierdza się teza, że w kryzysie nie powinno się pozbywać majątku miasta. Klub PiS głosował przeciw kierując się również dobrem uczniów pobliskich szkół korzystających ze stadionu Wierchy. Poza tym usytuowanie tylu wielkich obiektów handlowych w małym mieście jakim jest niewątpliwie Sanok nie wydaje się mądrą receptą na rozwój miasta.

W wolnych wnioskach radni PiS poruszyli następujące tematy:

 1. Palący problem parkingów dla autobusów.
 2. Lepsze przystosowanie parkingu na ul. Zamkowej do parkowania autokarów.
 3. Apel Rady Miasta w kwestii wykreślenia obwodnicy miasta z zadań GDDKIA.
 4. Czy istnieje plan scaleń kolejnych terenów  w celu uruchomienia działek pod zabudowę?
 5. Naprawy wyłamanej tablicy przy wejściu do parku krajobrazowego na Białej Górze.
 6. Fatalny stan nawierzchni na „Okęciu”.
 7. Potrzeba ponownego umieszczenia ławek przed SDH.
 8. Załatanie dziur na ul. Błonie.
 9. Debata w sprawie mieszkalnictwa jako recepty na zatrzymanie młodych ludzi w mieście.

A.Ch.


 • POSEŁ PIOTR URUSKI
 • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334