Strona główna » PROGRAM PiS - ROZWÓJ GOSPODARKI

PROGRAM PiS - ROZWÓJ GOSPODARKI

1.Wzmocnić krajowy przemysł.

Proponujemy wyważony model gospodarczy doceniający rolę przemysłu i krajowego kapitału, zarówno prywatnego, jak i państwowego w strategicznych branżach. Ochronimy nasz przemysł. Koncern Lotos nie powinien zostać sprzedany, natychmiast należy wstrzymać jego prywatyzację. Nasze propozycje podatkowe dla przemysłu będą zawierały możliwość natychmiastowego, jednorazowego obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wydatków na inwestycje oraz zwiększone odpisy na badania naukowe prowadzone wewnątrz samych firm. Chcemy, aby nowe technologie powstawały także w naszym kraju, a nie były jedynie importowane.

2.Wprowadzić zasadę "UE plus zero".

Polska potrzebuje kompleksowego przeglądu obowiązującego prawa. Przeprowadzimy je w oparciu o dwa podstawowe kryteria. Pierwsze to zasada „UE plus zero”, w oparciu o nią sprawdzimy czy jakiś przepis nakładający obowiązki lub ograniczenia na polskie przedsiębiorstwa bądź naszych obywateli jest wymagany przez prawo unijne. Jeśli nie, zostanie uchylony, chyba że – i to będzie drugie kryterium przeglądu – jego utrzymanie jest niezbędne do ochrony dobra wspólnego. Dużym obciążeniem dla polskich przedsiębiorstw jest obowiązek stosowania wytycznych Unii Europejskiej. Wiele z nich, przyjętych 20 lub 30 lat temu, nadal obowiązuje chociaż straciły uzasadnienie. Według raportu urzędników Komisji Europejskiej, już w 2001 roku aż 40 proc. dokumentów unijnych było niepotrzebnych. W ciągu dziesięciu lat ich liczba zdecydowanie wzrosła. Dlatego będziemy zabiegać o przegląd obowiązującego prawa UE i wprowadzenie zasady automatycznego wygaśnięcia dyrektywy po 10 latach, chyba że zostanie ponownie uchwalona przez organy Unii.

3.Zreformować podatki.

Jednym z najważniejszych działań, które podejmiemy, aby polepszyć stan gospodarki i przezwyciężyć zapaść finansów publicznych, będzie reforma fiskusa. W Polsce brakuje bowiem jasnej, spójnej i długofalowej polityki podatkowej. System podatkowy powinien sprzyjać aktywności gospodarczej. Drogą do sukcesu jest uproszczenie podatków dla przedsiębiorców. Doświadczenia wielu krajów wskazują, że pobudza to rozwój gospodarczy. Dlatego przedstawimy jednolitą i czytelną ustawę o podatku od towarów i usług oraz jedną, przejrzystą ustawę o podatku dochodowym. Uprościmy procedury, zniesiemy biurokrację skarbową i uszczelnimy system podatkowy. Nowe przepisy wynikać będą z jednoznacznych dokumentów publikowanych w Dzienniku Ustaw, a nie z – niekiedy nawet sprzecznych - interpretacji organów podatkowych.

4. Dać szansę przedsiębiorcom.

Konieczny jest gruntowny przegląd warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Należy bowiem wyeliminować przepisy hamujące rozwój przedsiębiorczości. Dlatego połączymy instytucje zajmujące się kontrolami. Zamiast istniejących obecnie 15 inspekcji, działać będzie tylko sześć. Na prowadzenie swobodnej działalności gospodarczej bardzo szkodliwie wpływają pozaprawne mechanizmy eliminowania lub ograniczania konkurencji. Jednym ze sposobów wyeliminowania takich sytuacji będzie uniemożliwienie urzędnikom dowolnej interpretacji przepisów. Podstawowym warunkiem funkcjonowania gospodarki jest oczyszczenie jej z korupcji. Dlatego tak ważne jest – zaniechane przez Donalda Tuska - wznowienie walki z tą patologią.

5.Inwestować w badania naukowe.

Badania naukowe są kluczem do szybkiego rozwoju państwa i gospodarki. Nie uda się go osiągnąć bez zwiększenia nakładów budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe. Dalekie miejsce polskich uczelni w międzynarodowych rankingach wynika z ich niedofinansowania. Sukcesem naszego kraju jest wysoki odsetek studiującej młodzieży. Jednak negatywnie należy ocenić nierówny poziom uczelni, skutkujący różnym traktowaniem na rynku pracy absolwentów z podobnymi tytułami naukowymi. Szanując autonomię szkół wyższych, chcemy więc wspierać oddolne reformy ich struktur oraz sposobów zarządzania. Uczelnie powinny zwiększyć starania o pozyskiwanie funduszy na kształcenie i badania ze źródeł pozabudżetowych. Rolą państwa jest zaś zapewnienie prawa i systemu podatkowego sprzyjającego rozwijaniu współpracy badawczej między uczelniami a partnerami gospodarczymi.

6. Zadbać o pracujących poza Polską.

Będziemy kontynuować program Bliżej pracy, bliżej Polski, zapoczątkowany przez nasz rząd. Zapewni on lepszą opiekę Polakom wyjeżdżającym do pracy w krajach Unii Europejskiej. Realizacja tego planu wymaga rozbudowania sieci konsulatów oraz zdecydowanie lepszego dostosowania tych placówek do potrzeb imigrantów zarobkowych. Polska dyplomacja powinna zapewniać opiekę nad rodakami w miejscach ich zamieszkania i pracy, m.in. w przypadkach problemów związanych z przestrzeganiem praw pracowniczych. Ważna jest pomoc w powrocie do kraju. Pamiętamy też o Polakach kształcących się za granicą, uprościmy więc procedurę uznawania wykształcenia zdobytego za granicą. Ułatwi to kontynuację nauki w Polsce. Chcemy także, aby polscy uczniowie uczący się w zagranicznych szkołach mogli – jeśli będą chcieć – zdawać polską maturę.

7.Zmienić prawo "infrastrukturalne".

Jakość infrastruktury, zwłaszcza dróg, jest najlepszym dowodem cywilizacyjnych różnic między Polską a krajami „starej” Unii. A sprawa autostrad to jeden z najjaskrawszych przykładów braku umiejętności III RP do podejmowania wielkich działań. Podobnie jest z kolejami, lotniskami, gospodarką morską czy budownictwem mieszkaniowym dla obywateli o przeciętnych zarobkach. Nieudolność osób odpowiadających za sprawy infrastruktury najlepiej widać w ciągu ostatnich czterech lat. Mimo możliwości wykorzystania dużych środków europejskich, działania ekipy Donalda Tuska charakteryzowały się bezradnością i marazmem. Można to zmienić przez wprowadzenie pakietu ustaw porządkujących, sprawy zagospodarowania przestrzennego, regulacji środowiskowych, prawa własności oraz zamówień publicznych.

8.Ułatwić budownictwo.

Wprowadzimy Kodeks budowlany, który zdecydowanie uprości niepotrzebnie rozbudowane procedury dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Inwestorzy zostaną zwolnieni z obowiązku samodzielnego gromadzenia dokumentów potrzebnych do wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli dysponują nimi instytucje wydające to pozwolenie. Urząd będzie musiał wydać decyzję o pozwoleniu na budowę w ciągu 45 dni, a nie – jak obecnie – w 65 dni. Uprościć należy przepisy o wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jeśli brakuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334