Strona główna » PROGRAM PiS- PRACA

PROGRAM PiS- PRACA

1.Wprowadzić pakt społeczny.

Polsce potrzebny jest nowoczesny pakt społeczny. Powinna to być długofalowa i respektowana przez wszystkie strony umowa między partnerami społecznymi i rządem, wzorowana na sprawdzonych doświadczeniach z Zachodu. Do jej wypracowania zaprosimy NSZZ Solidarność, OPZZ, ZZ Forum, ZNP, Konfederację Pracodawców Polskich, KPP Lewiatan, Business Center Club, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Taki pakt określi najważniejsze dziedziny życia społecznego: m.in. dotyczące rynku i ochrony pracy, wyrównywania różnic między regionami Polski czy wypracowania modelu wynagradzania pracowników administracji i całej budżetówki, tak aby dobrze wykształceni i doświadczeni pracownicy nie przechodzili do sfery prywatnej z powodów finansowych.

2.Zrównoważyc prawa pracowników i pracodawców.

W 2007 roku daliśmy Państwowej Inspekcji Pracy narzędzia do skuteczniejszej kontroli zatrudnienia. Ale PIP nadal za mało zdecydowanie reaguje na łamanie prawa. Ochraniając prawa pracowników, chcemy ograniczyć liczbę umów zawieranych na czas określony do dwóch, trwających do 18 miesięcy. Musimy usprawnić działanie sądów pracy. Żeby gospodarka mogła się lepiej rozwijać, ułatwimy życie pracodawcom. Dla nich poważnym problemem są skomplikowane przepisy ZUS. Dlatego często wolą uciekać w szarą strefę. ZUS musi więc być bardziej przyjazny dla obywateli. W ramach jednego z elementów zmiany tej instytucji, utworzymy platformę internetową dla przedsiębiorców, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Tam każdy na bieżąco skontroluje stan konta emerytalnego, rozliczenia z ZUS i zdecydowanie szybciej pozyska potrzebne informacje.

3.Ułatwiac kredytowanie małych firm.

Wprowadzimy szeroki dostęp do preferencyjnych kredytów dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą. Kryterium przyznawania kredytów powinien być nie tylko dochód, ale także dobry pomysł na biznes. Zmienimy zasady przyznawania dotacji z urzędu pracy. Z takiego wsparcia powinni korzystać nie tylko bezrobotni, ale także osoby o innym statusie np. wieku do 25. i po 55. roku życia. Jeśli poprowadzą firmę przez rok i na bieżąco opłacą obowiązujące składki, to dotacji nie trzeba będzie zwracać.

4.Otworzyc rynek pracy.

Fundusz Pracy powinien zdecydowanie lepiej finansować działania przeciwdziałające bezrobociu. Poważnym błędem koalicji PO-PSL jest ograniczenie w 2011 roku o ponad połowę środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wzorując się na nowoczesnych państwach, powinniśmy w Polsce uruchomić prywatne oraz społeczne pośrednictwo pracy. Takie instytucje działają szybciej i taniej niż państwowe urzędy pracy. To rozwiązanie korzystniejsze także dla pracodawców poszukujących pracowników. Dostaną kandydatów nie przypadkowo dobranych, ale z lepszym przygotowaniem do kierowanej pracy. Te plany muszą zostać sprawnie przygotowane i przeprowadzone, ponieważ do 2013 roku Polska może wykorzystać na ten cel ponad 11 mld euro pomocy unijnej.

5.Inwestować w doświadczonych pracowników.

W Polsce pracuje jedynie nieco ponad 45 proc. kobiet i 55 proc. mężczyzn, więc w Unii Europejskiej jesteśmy krajem bardzo młodych emerytów. To niewybaczalne marnotrawienie doświadczenia i skazywanie starszych osób na życie z niskich emerytur. Płacimy za to my wszyscy – podatnicy. Polepszając tę sytuację stworzymy warunki do podejmowania pracy przez ludzi w wieku przedemerytalnym. Uruchomimy program zachęcający pracodawców do zatrudniania osób po 50. roku życia. Firmy otrzymają ułatwiony dostęp do pieniędzy z Funduszu Pracy na szkolenia lub przekwalifikowywanie takich pracowników. Osoby starsze zyskają dodatkowe dochody i wyższe emerytury. Firmy zdobędą doświadczonych pracowników, a budżet otrzyma dodatkowe pieniądze. Jednocześnie zniesiemy limity dorabiania dla osób mających prawo do emerytury lub otrzymujących świadczenia przedemerytalne. Obecnie z powodu tych ograniczeń osoby starsze nie chcą podejmować legalnej pracy, boją się bowiem utraty całości lub części świadczeń.

6.Zadbać o pracujących poza Polską.

Będziemy kontynuować program Bliżej pracy, bliżej Polski, zapoczątkowany przez nasz rząd. Zapewni on lepszą opiekę Polakom wyjeżdżającym do pracy w krajach Unii Europejskiej. Realizacja tego planu wymaga rozbudowania sieci konsulatów oraz zdecydowanie lepszego dostosowania tych placówek do potrzeb imigrantów zarobkowych. Polska dyplomacja powinna zapewniać opiekę nad rodakami w miejscach ich zamieszkania i pracy, m.in. w przypadkach problemów związanych z przestrzeganiem praw pracowniczych. Ważna jest pomoc w powrocie do kraju. Pamiętamy też o Polakach kształcących się za granicą, uprościmy więc procedurę uznawania wykształcenia zdobytego za granicą. Ułatwi to kontynuację nauki w Polsce. Chcemy także, aby polscy uczniowie uczący się w zagranicznych szkołach mogli – jeśli będą chcieć – zdawać polską maturę.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334