Strona główna » PE przyjmuje jednogłośnie sprawozdanie Tomasza Poręby

PE przyjmuje jednogłośnie sprawozdanie Tomasza Poręby

PE przyjmuje jednogłośnie sprawozdanie Tomasza Poręby w sprawie utworzenia w ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE na lat 2014-2020 Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych

Komisja Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim przyjęła jednogłośnie opinię autorstwa Tomasza Poręby w sprawie utworzenia w nowej perspektywie finansowej UE nowego Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych. Według Tomasza Poręby "Nowy program może skutecznie pomóc państwom członkowskim w walce z wykluczeniem społecznym, ubóstwem oraz przyczynić się do podniesienia poziomu zatrudnienia".

Komisja Europejska proponuje połączyć trzy istniejące już instrumenty: program Progress, program EURES i instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress w jednym Programie na rzecz przemian i innowacji społecznych (dalej zwanego Programem), którego podstawowym zadaniem będzie wdrażanie strategii "Europa 2020" i realizacja jej podstawowych celów. Koperta finansowa na wdrażanie nowego Programu w okresie 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2020 ma wynieść 958,19 mln Euro.

 "W swojej opinii zwracam szczególną uwagę na potrzeby ludzi młodych, których ponad 20% pozostaje dzisiaj bez pracy a także konieczność uproszczenia i uelastycznienia procedur administracyjny w obszarze mikrofinansów" - powiedział Poręba.

W opinii Tomasz Poręba podkreśla konieczność osiągnięcia efektu synergii oraz spójności i komplementarności między Programem i pozostałymi funduszami strukturalnymi a zwłaszcza Europejskim Funduszem Społecznym. Zaangażowanie władz lokalnych i regionalny na wszystkich etapach Programu jest nieodzownym gwarantem powodzenia jego realizacji. Konieczność ukierunkowania działań na potrzeby ludzi młodych pozostających bez pracy, zwiększenie i ułatwienie dostępu do mikrofinansowania osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, prowadzenie działań na rzecz wzrostu i zrównoważonego rozwoju regionów Unii Europejskiej, a także terytorialny wymiar ubóstwa oraz potrzeba zwalczania wzrastających nierówności między regionami to główne wnioski płynące z raportu.

 
"Małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa stanowiące blisko 99% nowo powstających firm w Europie, z których jedna trzecia zakładana jes  przez osoby bezrobotne, są niezwykle wymiernym element w walce z wykluczeniem społecznym." - dodał Poręba.

Komentując wynik głosowania, Tomasz Poręba powiedział: "Cieszę się z wyniku głosowania a przede wszystkim faktu, iż posłowie z innych państw członkowskich podzielają moje obawy i zgadzają się z zaproponowanymi rozwiązaniami. Nikt nie głosował przeciwko mojej opinii, co uważam za prawdziwy sukces ".

Strasburg - 13.06.12


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334