Strona główna » Jest szansa na Europejski Program Pilotażowy dla region Karpat

Jest szansa na Europejski Program Pilotażowy dla region Karpa

Bruksela, 27 września, 2012: Tomasz Poręba złożył poprawkę do projektu budżetu Unii Europejskie na 2013r. zawierającą propozycję utworzenia projektu pilotażowego poświęconego 'Rozwojowi modelu zarządzania na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej dla Regionu Karpat - lepszej i efektywnej koordynacji.'

Zaproponowany projekt pilotażowy umożliwiłby państwom Regionu Karpat skorzystanie z rozwiązań i programów pozwalających na rozwój platformy współpracy, wzmacnianie koordynacji działań oraz budowanie i rozwijanie instytucji wdrążających projekty odpowiadające specyficznym potrzebom i problemom górskiego regionu Karpat takim jak: porzucanie ziemi i duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych w regionie, deforestacja, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne.

Cele projektu osiągane by były przez realizację i wdrażanie programów prowadzących do poprawy jakości życia, wzmocnienia lokalnych gospodarek i społeczności, konserwacji dziedzictwa środowiskowego i kulturalnego.

Projekty pilotażowe zostały po raz pierwszy wykorzystane przez Parlament Europejski w 1975 r., a następnie przekształciły się w ważne narzędzia służące formułowaniu priorytetów politycznych i wprowadzaniu nowych inicjatyw, które mogą przekształcić się w działania i programy UE. Dlatego też inicjatywa ta może regionowi Karpat otworzyć drogę do wypracowania europejskiej strategii makroregionalnej.

Programy finansowane w ramach projektów pilotażowych wybierane są w drodze przetargów ogłaszanych przez Komisję Europejską i, w zależności od ustalonych kryteriów wdrażania, współfinansowane lub finansowane w całości.

Zdaniem Tomasza Poręby "nowy instrument pozwoli na obniżenie lub usunięcie barier współpracy transgranicznej i wzmocnienie partnerów regionalnych w drodze do opracowania europejskiego planu działania na rzecz regionu".

Karpaty potrzebują nie tyko sprawnie przeprowadzonej przez swoje rządy w Brukseli kampanii lobbingowej na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej, ale również merytorycznego wsparcia, efektywnej i lepszej koordynacji współpracy regionalnej. Realizacji tego właśnie celu miałby służyć nowy Projekt Pilotażowy UE - powiedział Poręba.

Projekty pilotażowe mają charakter eksperymentalny i pozwalają na ocenę wykonalności i użyteczności danego działania. Realizacja takiego właśnie projektu w regionie Karpat niewątpliwie dowiodłaby Unii, że konieczne jest wzmacnianie wymiaru współpracy terytorialnej i pójście o krok dalej w kierunku strategii makroregionalnej - dodał Poręba.

Poprawka po raz pierwszy ma zostać poddana pod głosowanie w komisji budżetowej PE w dniu 3 października 2012r.

Pełna treść poprawki znajdą Państwo w załączniku...

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334