Strona główna » Jakie zadania spoczywają na komisji rewizyjnej?

Jakie zadania spoczywają na komisji rewizyjnej?

Każda komisja rewizyjna w samorządach, czy to gminnych, miejskich, powiatowych, czy wojewódzkich, ma do wykonania bardzo ważne zadania. Kontroluje! W tym celu została także powołana Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sanockiego. Jej zadaniem jest kontrolowanie działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przybliżę nieco, co na ten temat mówi Statut Powiatu Sanockiego z dn. 4 grudnia 2002 r. Otóż komisja rewizyjna działa na podstawie planu rocznego zatwierdzanego przez radę powiatu. Projekt takiego planu komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu do 30 listopada roku poprzedzającego rok, kt&´ry dotyczy planu.

Aby przeprowadzić kontrolę, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny. Może to być 2-3 osoby. Takiemu zespołowi zostaje udzielone pisemne upoważnienie, w którym wskazany jest zakres kontroli.

Zespół kontrolny w terminie 14 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół kontroli. Taki dokument niezwłocznie musi zostać przedstawiony komisji rewizyjnej.

W dalszej kolejności komisja rewizyjna „przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.” Kolejny punkt wyraźnie zobowiązuje komisję rewizyjną do złożenia sprawozdania radzie powiatu „z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku”. Tyle prawo przyjęte przez radnych powiatu sanockiego.

Na co dzień jest jednak inaczej. W powiecie sanockim prawo w tym zakresie nie jest przestrzegane. Za sobą wszyscy mamy prawie osiemnaście miesięcy kolejnej kadencji Rady Powiatu w Sanoku. Już trzykrotnie takie sprawozdania komisja rewizyjna powinna przedstawić radzie powiatu. Nie uczyniła tego ani razu. Dlaczego?

W dniu 28 października 2011 r. złożyłem na sesji wniosek o przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli za okres od 1 stycznia do końca czerwca 2011 r. Do dzisiaj milczenie ze strony przewodniczącego komisji rewizyjnej. Dlaczego?

W dniu 02 lipca 2012 r. zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku o udostępnienie kserokopii protokołów kontroli zadań zleconych przez radę powiatu w rocznym planie kontroli za rok 2011, a zleconych do realizacji Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku. Tutaj też milczenie. Znowu można zapytać – dlaczego? Przecież prawo zobowiązuje każdego z nas, a szczególnie radnych, którzy otrzymali mandat nie tylko radnego, lecz przede wszystkim mandat zaufania od swoich wyborców.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

 

´


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334