Strona główna » Interpelacje

Interpelacje

 

 

 

Sanok, dn. 30 maja 2011 r.

Pan

Robert Pieszczoch

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

 

 

 

 

 

     Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego § 20 ust. 1 oraz Regulaminu działania Rady Powiatu Sanockiego Rozdz. V § 23 i 24 składam następującą interpelację:

 

     Na sesji Rady Powiatu Sanockiego w grudniu 2010 r. Sebastian Niżnik, starosta Powiatu Sanockiego, poinformował  radnych o zatrudnieniu trzech osób na stanowi-skach: główna księgowa (awans obecnego pracownika), doradca starosty (nowy pra-cownik), oraz zatrudnił nowego pracownika na samodzielnym stanowisku ds. inwe-stycji w Starostwie Powiatu Sanockiego.

 

Moje pytania są następujące:

 

  1. jaka kwota brutto łącznie, licząc wysokość wynagrodzeń na dzień 02 stycznia 2011 r., została wypłacona na wynagrodzenia dla osób na wyżej wymienio-nych stanowiskach w pierwszym kwartale 2011 r.?,

 

  1. jakie dodatkowe koszty wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osobowego po-niósł Powiat Sanocki dla osób zatrudnionych na ww. stanowiskach w pier-wszym kwartale 2011 r. w porównaniu z czasem (listopad 2010 r.), gdy               w Starostwie Powiatowym w Sanoku nie było stanowiska głównej księgowej, doradcy starosty oraz nie był zatrudniony nowy pracownik na stanowisku ds. inwestycji?

 

Z poważaniem

Tadeusz Nabywaniec

Radny Powiatu Sanockiego

 

 

 

 

 

Sanok, dn. 30 maja 2011 r.

 

 

Pan

Robert Pieszczoch

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

 

     Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego § 20 ust. 1 oraz Regulaminu działania Rady Powiatu Sanockiego Rozdz. V § 23 i 24 składam następującą interpelację:

     Na sesji Rady Powiatu Sanockiego w dn. 18 kwietnia 2011 r. Sebastian Niżnik, starosta Powiatu Sanockiego, poinformował radnych, że Powiat Sanocki złożył w br. wnioski do MEN w Warszawie, do tzw. rezerwy 0,6%, na kwotę 450 tys. zł. Na tejże sesji starosta nie odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie, mówiąc, że taka infor-macja zostanie przedstawiona pisemnie. Do dnia dzisiejszego takiej informacji nie otrzymałem, dlatego składam w tej sprawie szczegółowe zapytanie. Jest ono nastę-pujące:

1)   jakich zadań dotyczą wnioski złożone do MEN w Warszawie, do tzw. rezerwy 0,6% w br. budżetowym, na jaką kwotę zostały złożone z podziałem na każde zadanie?

 

Z poważaniem

Tadeusz Nabywaniec

Radny Powiatu Sanockiego

 

 

 

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334