Strona główna » III sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego

III sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego

W dniu 29 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, odbędzie się III sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego w kwocie 1.387.358 zł, jest to uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 220.840 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę 190.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę 80.000 zł w związku z umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł dochodów i ich przeznaczenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/437/2010 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 178.323 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Szok i innowacje zawodowe w ZS Nr 5 w Sanoku” oraz „Dziś tworzymy szkołę jutra”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/491/2010 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 13 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 266.311 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „ Modernizacja i wyposażenie II LO w Sanoku oraz budowa boiska sportowego” oraz „Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków; ZS Nr 3 i ZS Nr 4 w Sanoku”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/532/2010 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2010r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2010r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 86.200 zł z przeznaczeniem na odpłatności za kursy w RCRE w Sanoku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad sesji.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334