Strona główna » Do czego dąży Ruch Autonomii Śląska?

Do czego dąży Ruch Autonomii Śląska?

 STATUT ORGANICZNY ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA AUTONOMICZNEGO

określający zasady autonomii terytorialnej i funkcjonowanie

instytucji autonomicznych

 

 Art. 5.

System instytucji autonomicznych tworzą: Rząd Śląski z Prezydentem Ministrów na czele, Skarb Śląski, Śląski Sąd Administracyjny, Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Śląska Rada Komunikowania Masowego.

2. Stolicą Śląskiego Województwa Autonomicznego są Katowice, które są też siedzibą Rządu, Sejmu, Senatu i Skarbu Śląskiego. Śląski Sąd Administracyjny mieści się w Opolu,

 

Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich posiada siedzibę w Bielsku-Białej, zaś Śląska Rada Komunikowania Masowego urzęduje w Rybniku.

 

Art. 17.

1. Do wyłącznych kompetencji Śląskiego Województwa Autonomicznego należą kwestie:

1) organizacji ich instytucji samorządowych,

2) planowania przestrzennego, urbanistyki i spraw mieszkaniowych,

3) robót publicznych na rzecz województwa autonomicznego na jego własnym terytorium,

4) kolei i dróg, których trasa w całości przebiega na terytorium województwa autonomicznego oraz w tych samych granicach, transportu kolejowego i drogowego oraz transportu linowego,

5) portów schronienia, przystani i lotnisk sportowych oraz wszystkich innych, które nie prowadzą działalności handlowej,

6) rolnictwa i hodowli, zgodnie z ogólnym ustrojem gospodarki,

7) lasów i użytków leśnych,

8) uprawnień w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

9) projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń napędzanych wodą, wiatrem oraz energią słoneczną; kanałów i systemów nawadniania służących interesom województwa autonomicznego; wód i kąpielisk,

10) gospodarki wodnej, polowania i rybołówstwa rzecznego oraz na wodach wewnętrznych,

11) targów lokalnych i regionalnych,

12) wspierania rozwoju gospodarczego województwa autonomicznego w ramach celów wyznaczonych przez ogólnopaństwową politykę ekonomiczną,

13) rzemiosła,

14) muzeów, bibliotek i konserwatoriów muzycznych mających znaczenie dla województwa autonomicznego,

15) pomników przeszłości mających znaczenie dla województwa autonomicznego,

16) wspierania rozwoju kultury, badań naukowych oraz w określonych wypadkach nauczania języka regionalnego,

17) edukacji i oświaty w tym szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego,

18) wspierania i organizowania turystyki w granicach swojego terytorium,

19) wspierania sportu i właściwego korzystania z wypoczynku,

20) pomocy społecznej,

21) zdrowia i higieny,

22) ochrony budowli i urządzeń oraz troski o ich stan,

23) koordynacji i innych uprawnień w stosunku do regionalnej Straży Śląskiej na zasadach określonych przez ustawę organiczną,

 

Art. 19.

Decyzja organu nadzoru prawnego może zostać rozpatrzona przez Śląski Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny RP na wniosek wojewody, Rządu Śląskiego oraz Marszałka Sejmu Śląskiego.

Art. 27.

1. Sejm Śląski składa się z 80 posłów.

2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334