Strona główna » Dajcie szansę niepełnosprawnym dzieciom na hipoterapię

Dajcie szansę niepełnosprawnym dzieciom na hipoterapię

Dajcie szansę niepełnosprawnym dzieciom na hipoterapię Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku zajmuje się działalnością wychowawczą, kierując ją głównie do tych dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W okresie ostatnich 10 lat objęto opieką 947 dzieci, m.in. na 689 na turnusach wypoczynkowych w ramach corocznej akcji organizacji letniego wypoczynku „Słoneczna Przygoda”. Zaplecze lokalowe stanowi świetlica klasztoru OO. Franciszkanów, zaś opiekę nad dziećmi w sprawują wolontariusze-nauczyciele. Od 2002 r. stowarzyszenie postawiło sobie także inny cel, równie ważny: budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Sanoku – Olchowcach, gdzie ma powstać centrum hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci. Dysponuje tam, na terenie byłej jednostki wojskowej, dwiema działkami o łącznej powierzchni 0,82 ha. 30 maja 2003 r. zostały mu one nieodpłatnie przekazane w użytkowanie na 10 lat przez ówczesny Zarząd Powiatu Sanockiego.

W latach 2003-2013 na terenie wspomnianej nieruchomości wykonano szereg prac, m.in. zlokalizowano i wydobyto 9 ogromnych, metalowych zbiorników po paliwie oraz wyrównano nierówności terenu (na co przeznaczono 230 kubików ziemi). Wykonano też część prac budowlano-montażowych przy powstających obiektach krytej ujeżdżalni, stajni i budynku administracyjno-socjalnego. W ten sposób pierwotnie zdewastowany, zarośnięty chwastami teren zamienił się w atrakcyjną, uporządkowaną nieruchomość. Opóźnienia w stosunku do zakładanego terminarza robót spowodowane były koniecznością uzyskania kilkudziesięciu niezbędnych dokumentów i pozwoleń, a ponadto szczupłością środków, jakimi dysponuje stowarzyszenie. Należy wspomnieć, że pozyskiwanie środków zewnętrznych jest znacznie utrudnione z powodu braku prawa własności gruntu. Od 2003 roku stowarzyszenie wydatkowało na budowę ośrodka około 90 tys. zł, zaś wkład rzeczowy członków oraz prywatnych darczyńców i sponsorów wyniósł około 50 tys. zł.

Jednakże w bieżącym roku okres użytkowania minął i w dniu 7 czerwca 2013 r. starosta sanocki zwrócił się do stowarzyszenia o zwrot nieruchomości. Wszelkie działania podejmowane na rzecz zmiany tej decyzji przez Zarząd Powiatu Sanockiego okazały się bezskuteczne.

Stowarzyszenie Pomocy Heleny Kosiny jest zasłużoną organizacją pożytku publicznego i ze względu na taki właśnie charakter swojej działalności zasługuje na szczególne potraktowanie przez właściciela nieruchomości – powiat sanocki, który jest przecież formą lokalnej wspólnoty mieszkańców, a nie podmiotem rynkowym kierującym się w swojej działalności jedynie kryterium osiągania zysków finansowych. Dlatego też, z uwagi na wieloletnie bezinteresowne zaangażowanie stowarzyszenia i działających w nim osób na rzecz dobra wspólnego, a także poczynione już inwestycje, apelujemy o nieodpłatne przeniesienia prawa własności obu działek położonych w Sanoku – Olchowcach na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Heleny Kosiny w formie darowizny, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

(In.wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334