Strona główna » Czy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku zostanie zlikwidowane?

Czy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku zostanie zlikwidowane?

Od kilku tygodni w Sanoku wiele osób – dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni powiatu sanockiego – zadaje sobie pytanie, czy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku zostanie zlikwidowane? Czy jego dotychczasowe zadania przejmie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie?

W tej sprawie jest wiele pytań i wątpliwości. Począwszy od fatalnie (!!!) przeprowadzonego audytu, dokonanego przez jedną z wybranych firm, a skończywszy na lakonicznej informacji Sebastiana Niżnika, starosty sanockiego, który zaledwie w kilku zdaniach poinformował radnych, że prowadzi działania, aby zadania sanockiej placówki powiatowej przejęła instytucja z Rzeszowa, która otrzyma od starostwa w Sanoku nieodpłatnie pomieszczenia w ZS nr 2 w Sanoku oraz wyposażenie wartości ok. 200 tys. zł, także nieodpłatnie.Starostwo sanockie, mimo bardzo złej kondycji finansowej, podobno na to stać.

Starosta sanocki na pytanie o koszt audytu w CDN i RCRE w Sanoku nie udzielił na sesji odpowiedzi, tłumacząc się, że uczyni to na piśmie. Odpowiedź na pewno zostanie przeze mnie opublikowana.

Drugie pytanie, które skierowałem do Sebastiana Niżnika, pozostało bez żadnej odpowiedzi. Zapytałem, „kto tak naprawdę! wyszedł z inicjatywą likwidacji ( przekształcenia!) CDN w Sanoku”? Odpowiedzi nie było. W piśmie skierowanym do Piotra Uruskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego, starosta informuje, że taką inicjatywę podjął PCEN w Rzeszowie. Tutaj jednak, moim zdaniem, starosta sanocki mija się z prawdą.

W związku z tym skierowałem do Roberta Pieszczocha, przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku, stosowną interpelację. Zadałem szczegółowe pytania. Na odpowiedź czekamy 14 dni i wówczas opinia publiczna pozna nowe fakty.

Poniżej pełny tekst interpelacji…

„Sanok, dn. 26 lutego 2013 r.

Szanowny Pan
 Robert Pieszczoch
 Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego § 20 ust. 1 oraz Regulaminu działania Rady Powiatu Sanockiego Rozdz. V § 23 i 24 składam następującą interpelację w sprawie:  
likwidacji Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku oraz przekazania realizacji zadań związanych z doradztwem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli do Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, placówki podlegającej Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie, oraz poczynionych z tego tytułu oszczędnościach w budżecie Powiatu Sanockiego.

1. W związku z docierającymi do mnie, jako radnego Powiatu Sanockiego, licznymi zapytaniami nauczycieli dotyczącymi likwidacji Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, proszę o odpowiedź, dlaczego planuje się likwidację ww. placówki, skoro cieszy się ona tak dużą popularnością i aprobatą wśród nauczycieli, o czym świadczą m.in. zawierane umowy z innymi JST, a także raport z ewaluacji zewnętrznej. 2. Proszę o odpowiedź, jakie konkretne oszczędności dla Powiatu Sanockiego wyliczono w związku z likwidacją CDN-u w Sanoku i przekazaniem zadań do PCEN w Rzeszowie, skoro:

a) Powiat Sanocki utraci część subwencji oświatowej z tytułu zadań pozaszkolnych, przekazywaną przez MEN na sanocki CDN (budżet CDN- w Sanoku to 130 tys. zł z tej puli),

b) doradcy metodyczni nadal będą wynagradzani przez Powiat Sanocki – art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) planuje się nieodpłatne przekazanie lokalu użytkowanego przez CDN w Sanoku dla PCEN-u w Rzeszowie, a będącego własnością ZS nr 2 w Sanoku, o powierzchni ok. 100 m kw., którego adaptacji do użytku dokonał CDN w Sanoku z wypracowanych środków w kwocie ok. 20 tys. zł.,

d) planuje się nieodpłatne przekazanie sprzętu CDN w Sanoku do PCEN w Rzeszowie, zakupionego z wypracowanych przez CDN w Sanoku środków o wartości ok. 200 tys. zł., w tym m.in. 17 laptopów, 6 zestawów komputerowych wraz z legalnym oprogramowaniem, tablica interaktywna, rzutniki multimedialne, drukarki, kserokopiarki, skanery itp.,?

3. Proszę o odpowiedź, jak zostanie rozwiązana sprawa dotycząca administracji i obsługi CDN-u w Sanoku, skoro:

obecnie sprzątanie, konserwacja, drobne naprawy wykonywane są przez pracowników ZS nr 2 w Sanoku w ramach poczynionych w 2003 roku przez Powiat Sanocki oszczędności.

a) Internet, monitoring, centrala telefoniczna są własnością ZS nr 2 w Sanoku?

4. Proszę o odpowiedź, czy zostały uzgodnione koszty utrzymania powierzchni użytkowanej przez CDN w Sanoku (media), skoro obecnie CDN w Sanoku z wypracowanych środków przekazuje do ZS nr 2 w Sanoku ok. 15 tys. rocznie?

5. Jak zapewni się realizację zadań z tytułu doradztwa metodycznego, skoro na skutek likwidacji CDN w Sanoku nastąpi automatyczne rozwiązanie umów z innymi JST, a w ślad za tym utrata:

a) 4 doradców z Miasta Sanoka i Miasta i Gminy Lesko (łączna wartość 125 tys. zł rocznie),

b) wpływów z zakupu usług edukacyjnych z 8 gmin i 2 powiatów (łączna wartość 22 tys. zł rocznie).

6. Jak została uregulowana kwestia zwrotu kosztów podróży nauczycieli doradców, dla których PCEN w Rzeszowie nie będzie pracodawcą. Kto zatem będzie zwracał te koszty – Powiat Sanocki czy szkoła macierzysta doradcy?

7. Kto będzie ponosił koszty konserwacji i modernizacji użyczonego dla PCEN w Rzeszowie sprzętu, skoro od chwili przekazania CDN-u w Sanoku wpływy z kursów będą dochodami PCEN-u w Rzeszowie?

8. Jaki będzie koszt powołania placówki doskonalenia nauczycieli w Sanoku w 2016 roku, kiedy zadanie, dotąd fakultatywne dla powiatów, stanie się obowiązkowym?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.

Z poważaniem
Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego”

Za czternaście dni będziemy pewnie wiedzieli znacznie więcej.

(inf. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334