Strona główna » Barski i Święczkowski odpowiadają na zarzuty

Barski i Święczkowski odpowiadają na zarzuty

Nowi posłowie PiS Bogdan Święczkowski i Dariusz Barski oświadczyli, że nie będą pobierali wynagrodzenia poselskiego.

Jak napisał „Dziennik Gazeta Prawna” Święczkowski i Barski - wybrani z list PiS - otrzymali z Kancelarii Sejmu „oficjalne listy z informacją, że łączenie mandatów poselskiego i prokuratorskiego łamie konstytucję”. Według cytowanych przez gazetę przedstawicieli Kancelarii Sejmu, obaj zostali poproszeni, „aby najpóźniej do dnia ślubowania podjęli decyzję dotyczącą tego, z którego mandatu rezygnują”.

W oświadczeniu Święczkowski i Barski napisali m.in. że „prokurator w stanie spoczynku (emerytowany prokurator) może zgodnie z art. 65 a ust. 1 ustawy o prokuraturze być wybranym i wykonywać mandat poselski bez konieczności zrzeczenia się tego stanowiska”. Powołali się też na przepisy konstytucji, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o prokuraturze.

„Prokurator w stanie spoczynku, jak i sędzia w stanie spoczynku natomiast z uwagi na fakt, iż pobierają pewną formę emerytury czy renty nie powinni otrzymywać wynagrodzenia poselskiego. Kilkakrotnie podkreślaliśmy w toku kampanii wyborczej, iż nie będziemy pobierali wynagrodzenia poselskiego” - napisali Barski i Święczkowski.

W związku z kolejnymi artykułami prasowymi m.in. w gazecie „Dziennik” oraz wypowiedziami pracowników kancelarii Sejmu oraz tzw. konstytucjonalistów, dotyczącymi braku możliwości wykonywania mandatu poselskiego przez prokuratora w stanie spoczynku, pragniemy odnieść się do tej sprawy.

Prokurator w stanie spoczynku (emerytowany prokurator) może zgodnie z art. 65 a ust. 1 ustawy o prokuraturze być wybranym i wykonywać mandat poselski bez konieczności zrzeczenia się tego stanowiska.

Świadczą za tym zapisy Konstytucji RP a to art. 103 ust. 2 ustawy zasadniczej w zw. z art. 30 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w/w art. 65 a ust. 1 ustawy o prokuraturze.

Z zapisów tych aktów prawnych wynika jednoznacznie, iż nie może wykonywać (łączyć go ze stanowiskiem) mandatu poselskiego li tylko pracujący prokurator, a zatem czynny zawodowo. Art. 30 pkt 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, doprecyzowując sformułowania art. 103 ust. 2 Konstytucji, wyraźnie stwierdza: „W okresie wykonywania mandatu posłowie [...] nie mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego i prokuratora.”Czynny zawodowo prokurator jest zatem bezwzględnie zobowiązany do zrzeczenia się stanowiska prokuratora, chyba że przechodzi w stan spoczynku. Czynny zawodowo prokurator jest także obowiązany, na czas kampanii wyborczej, wziąć urlop bezpłatny, czego nie może czynić emerytowany prokurator, albowiem nie świadczy pracy. Czynny zawodowo prokurator posiada także zagwarantowane ustawowo prawo powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora, jeżeli przerwa w pełnieniu obowiązków prokuratora nie przekracza 9 lat.

Prokuratora w stanie spoczynku, co oczywiste, owe regulacje nie dotyczą. Nie zajmuje on bowiem jakiegokolwiek stanowiska w strukturach prokuratury, więc nie miałby gdzie wracać.

Prawo powrotu do prokuratury, co wyraźnie wynika z art. 65 a ustawy o prokuraturze, tak jak i obowiązek zrzeczenia się stanowiska prokuratora, nie dotyczy prokuratora w stanie spoczynku, albowiem ten stanowiska takiego nie piastuje.

Inna interpretacja tych jednoznacznych przepisów jest niedopuszczalna. Prowadzić musiała by do sytuacji, w której fakt wyboru do Sejmu RP w demokratycznych wyborach pozbawiałby bezpowrotnie świadczeń emerytalnych sędziów czy prokuratorów w stanie spoczynku. Emeryt, który wcześniej pracował na stanowisku prokuratora czy sędziego, byłby w znacznie gorszej sytuacji niż sędzia czy prokurator czynni zawodowo, którzy posiadają wspomniane wyżej prawo powrotu.

Potwierdziła taki stan prawny Krajowa Rada Prokuratury, stojąca m.in. na straży niezależności prokuratury, swoją uchwała z dnia 22 września 2011 r., stwierdzając w niej: „Krajowa Rada Prokuratury ma świadomość, że w obowiązującym stanie prawnym prokurator, w tym prokurator w stanie spoczynku, ma prawo ubiegać się o mandat posła albo senatora. Wynika to jednoznacznie z przepisów art. 44 ust. 4 i art. 65a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.). Drugi z wymienionych przepisów stawia w szczególnie korzystnej sytuacji prokuratora w stanie spoczynku, który w razie wyboru do pełnienia funkcji posła albo senatora – w przeciwieństwie do prokuratora pełniącego służbę w organach prokuratury – nie musi zrzekać się swojego stanowiska i zachowuje należne uposażenie.”

Podkreślenia wymaga fakt, iż prokurator w stanie spoczynku nie pełni stanowiska prokuratora w rozumieniu ustawy o prokuraturze i Konstytucji RP albowiem nie korzysta on z uprawnień (atrybutów władzy) prokuratorskich, a zatem nie może oskarżać przed sądem, prowadzić postępowań przygotowawczych, cywilnych, nie może nadzorować i kontrolować prokuratorów niższego rzędu itp.

Stan spoczynku dla emerytowanego prokuratora jest tylko szczególnym uprawnieniem zapewniającym mu wyjątkową ochronę prawną i finansową.

Takie sama sytuacja ma miejsce w przypadku sędziów w stanie spoczynku – vide art. 98 i 99 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Podkreślić należy, iż stan spoczynku zarówno prokuratora i sędziego jest rodzajem emerytury lub renty. Sformułowanie zaś „sędzia w stanie spoczynku” czy „prokurator w stanie spoczynku” to tylko tytuły honorowe.

Podobnie wygląda sytuacja z policjantami, funkcjonariuszami służb ochrony państwa lub służby cywilnej.

Zgodnie z tym samym art. 103 ust. 2 Konstytucji RP nie mogą oni sprawować mandatu posła na Sejm RP.

Zakaz taki jednak dotyczy ich tylko w sytuacji, gdy wykonują oni swoją służbę lub pracę. Po przejściu zaś na emeryturę mogą korzystać z biernego prawa wyborczego, otrzymując jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie poselskie – vide art. 30 wz. z art. 25 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Prokurator w stanie spoczynku, jak i sędzia w stanie spoczynku, z uwagi na fakt, iż pobierają pewną formę emerytury czy renty, nie powinni natomiast otrzymywać wynagrodzenia poselskiego.

Kilkakrotnie podkreślaliśmy w toku kampanii wyborczej, iż nie będziemy pobierali wynagrodzenia poselskiego.

Inne rozumienie wskazanych przepisów konstytucji i ustaw naruszałoby podstawowe prawa obywatelskie, w tym wybieralności do parlamentu (bierne prawo wyborcze) – art.99 Konstytucji RP oraz równości w dostępie do służby publicznej – art. 32 i 60 konstytucji RP.

Dariusz Barski
Bogdan Święczkowski

http://www.pis.org.pl/article.php?id=19262


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334