yua0SFlbj.jpg

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE MAMA 4 PLUS

 Hashtagi: #Mama4Plus #NowaArenaProgramowa

 •  CHCEMY UHONOROWAĆ OSOBY, KTÓRE PODEJMUJĄC SIĘ TRUDU WYCHOWANIA LICZNIEJSZEJ RODZINY MUSIAŁY ZREZYGNOWAĆ LUB NIE MOGŁY PODJĄĆ PRACY ZAROBKOWEJ. To pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu dzieci – ogromną wartość.
 • UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA NIE BĘDZIE ZWIĄZANE Z WCZEŚNIEJSZYM OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, JEST ŚWIADCZENIEM FINANSOWANYM Z BUDŻETU PAŃSTWA.
 • Z PROGRAMU BĘDZIE MOGŁA SKORZYSTAĆ:
 • Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci,
 • Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny. Dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat,
 • Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat,
 • Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski,
 • WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA. W przypadku, gdy osoba pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1 100 złotych). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.
 • ZASIĘG PROGRAMU. Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.
 • RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze decyzji administracyjnej.
wiecej w pliku pdf
 • POSEŁ PIOTR URUSKI
 • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334