Strona główna » Aktualności » Kluczowe lokalne przedsięwzięcia w ocenie struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich PiS - Okręg 22

Kluczowe lokalne przedsięwzięcia w ocenie struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich PiS - Okręg 22

wueTcjgzm.jpg

POWIAT SANOCKI

 

Ø  powierzchnia 1 224 km2

Ø  liczba ludności 95 035

Ø  gęstość zaludnienia 78 osób/km2

Ø  stopa urbanizacji 47,2%

 • Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sanoku etap I - szacunkowa wartość 25 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa w tym rezerwa Prezesa RM,
 • Przebudowa ul. Traugutta w Sanoku - szacunkowa wartość 2 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
 • Przebudowa ciągu dróg ul. 800-lecia oraz ul. Konarskiego w Sanoku - szacunkowa wartość 2,5 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska z obiektem mostowym - szacunkowa wartość 17,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina - szacunkowa wartość 5,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica z obiektami mostowymi - szacunkowa wartość 11,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
 • Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km 0+046,
 • Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” SPZOZ
  w Sanoku - Pozytywna opinia Wojewody Podkarpackiego o opinii o celowości inwestycji sygn. S-II.9610.4.21.2017.ŁP z dnia 10.04.2017r. na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02 z późn. zm. Działanie zgodne z priorytetem nr 1 regionalnej Polityki Zdrowotnej Woj. Podkarpackiego,
 • „Alokacja Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego; Pozytywna opinia Wojewody Podkarpackiego o opinii o celowości inwestycji sygn. S-II.9610.4.21.2017.ŁP z dnia 10.04.2017r. na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02 z późn. zm.).\- szacunkowy koszt 4.356.239.92 zł, Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne,
 • Modernizacja i alokacja Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku w tym zakup aparatów RTG” Zatwierdzony przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego “Program dostosowania SPZOZ w Sanoku” do wymogów rozporządzenia MZ przewiduje ulokowanie Działu Diagnostyki Obrazowej w całości w Budynku Głównym Szpitala – szacunkowy koszt 3.300.000 zł, Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne,
 • „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu spełnienia wymogów kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ.” szacunkowy koszt 5.000.000 zł: Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne,
 • „Remont zbiorników zapasowej wody użytkowej – prace projektowe i budowlane” Konieczność wykonania na podstawie pkt. 10 decyzji o sygn. SE.9022.143.2.2013 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.07.2013 r. w przedmiocie zapewnienia rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala, 
  w wodę zapewniającą co najmniej jej 12-godzinny zapas). szacunkowy koszt 1.100.000 zł Budżet Powiatu, środki własne SPZOZ, inne fundusze zewnętrzne
 • „Utworzenie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku (COZP SPZOZ w Sanoku)” Zadanie realizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,
 • Budowa i modernizacja placów zabaw,
 • Budowa obiektów przedszkolnych,
 • Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w szkołach,
 • Budowa i przebudowa dróg,
 • Budowa mostów,
 • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • Wprowadzenie systemu monitoringu w miastach,
 • Budowa nowego posterunku policji oraz infrastruktury ochronnej na czas wojny,
 • Zapewnienie mieszkańcom mieszkań socjalnych.

GMINA BESKO

 

Ø  powierzchnia 27,5 km²

Ø  liczba ludności 4 504

Ø  gęstość zaludnienia 164 osób/km²


INFRASTRUKTURA

 • Remont drogi powiatowej Besko –Wzdów –Brzozów,
 • Uruchomienie linii autobusowej na tej trasie lub na trasie Besko – Milcza - Brzozów,
 • Wykonanie chodników przy bardzo ruchliwych drogach, w pierwszej kolejności przy ul. Starowiejskiej,
 • Wybudowanie mostu drogowego nad Wisłokiem na północ od kładki - rozładowanie ruchu samochodów w centrum wsi,
 • Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej (GOK, Dom Ludowy, Urząd Gminy).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Wzmocnienie kontroli policji we współpracy ze szkołą nad chuligańskimi wybrykami młodzieży (dewastacja budynków użyteczności publicznej np. Dom Ludowy, niszczenie ławek, przystanków autobusowych) oraz piciem alkoholu w sklepach lub
  w ich obejściu.

OCHRONA ZDROWIA

 • Organizacja pogadanek nie tylko w szkole na tematy związane ze zdrowiem, profilaktyką.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 • Zapewnienie mieszkańcom mieszkań socjalnych i interwencyjnych w gminie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Stworzenie preferencyjnych warunków dla lokalnych przedsiębiorców do rozwoju działalności gospodarczej i tym samym wzrostu zatrudnienia.

POMOC SPOŁECZNA

 • Remont i adaptacja budynku (darowizny członków SKR-u na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych) i przeniesienie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze starego budynku organistówki.

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Renowacja wnętrz starego kościoła,
 • Zadbanie o zabytki na cmentarzu parafialnym oraz nieliczne kapliczki głównie kapliczka przy ul. Starowiejskiej,
 • Zapewnienie „trenerów” dla osób starszych, które chciałyby korzystać z obiektów sportowych np. siłowni,
 • Zagospodarowanie brzegów Wisłoka w terenie zabudowanym wraz z niezależnym dostępem mieszkańców i turystów do nich i do rzeki,
 • Powstanie ścieżek rowerowych,
 • Budowa krytego basenu.

INNE

 • Przeniesienie ruchu kołowego TIRÓW poza teren zamieszkały głównie poza ulicę Starowiejską.

GMINA BUKOWSKO

 

Ø  powierzchnia 136,9 km²

Ø  liczba ludności 5 567

Ø  gęstość zaludnienia 41 osób/km²

EDUKACJA

 • Rozbudowa Przedszkola w Bukowsku - utworzenie żłobka, w tej kadencji wykonany projekt. Proponowane finansowanie z programu Maluch Plus oraz Żłobek Plus.

INFRASTRUKTURA

 • Budowa wodociągu oraz kanalizacji począwszy od miejscowości Pobiedno, następnie poprzez wieś Wolica do miejscowości Bukowsko. Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja projektowana na w/w zadanie w miejscowości Pobiedno. Proponowane finansowanie: RPO woj. Podkarpackiego, NFOŚiGW, Projekty Transgraniczne, BOŚ Bank,
 • Budowa Kanalizacji począwszy od miejscowości Nadolany, następnie Nowotaniec, Nagórzany oraz Wola Sękowa we współpracy z Gminą Zarszyn. W tej kadencji zawarto stosowne porozumienie z Gminą Zarszyn, rozpoczęto prace projektowe. Proponowane finansowanie: RPO woj. Podkarpackiego, NFOŚiGW, Projekty Transgraniczne, BOŚ Bank,
 • Remonty dróg Gminnych - Fundusz Dróg Lokalnych,
 • Remont, w tym termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bukowsko - finansowanie WFOŚ.

OCHRONA ZDROWIA

 • Remont (termomodernizacja) i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych trzech Ośrodków Zdrowia z obszaru Gminy. Proponowane finansowanie: PFRON, RPO, WFOŚ.

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Remont - termomodernizacja Domów Ludowych począwszy od miejscowości Bukowsko wraz dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Proponowane finansowanie: WFOŚ, MKiDN.

GMINA KOMAŃCZA

 

Ø  powierzchnia 454,9 km²

Ø  liczba ludności 4 652

Ø  gęstość zaludnienia 11 osób/km²


EDUKACJA

 • Nowa Sala Komputerowa dla Szkoły w Wisłoku Wielkim – tylko kilka komputerów.

INFRASTRUKTURA

 • Naprawa drogi wojewódzkiej w Wisłoku Wielkim,
 • Poprawa dróg gminnych: Wisłok Wielki, Radoszyce, Kulaszne,
 • Oświetlenie Wisłok Wielki,
 • Oświetlenie Smolnik,
 • Remont drogi w Turzańsku na przełęcz pod Suliłą,
 • Budowa nowego mostu lub przebudowa obecnego (może być z jednym pasem ruchu jak obecnie) w Turzańsku, zaraz za wyjazdem z Rzepedzi,
 • Remont drogi w Smolniku,
 • Przebudowa lub budowa nowych mostów w Smolniku.

POMOC SPOŁECZNA

 • Żłobek w Komańczy,
 • Przedszkole w Rzepedzi – Urząd Gminy składał wniosek do Ministerstwa i czeka na decyzję,
 • Program edukacji uzupełniającej dla dorosłych,
 • Program dla leczenia alkoholików.

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Sala gimnastyczna przy szkole w Wisłoku Wielkim, mogłaby służyć także dorosłym,
 • Wykończenie nowego budynku szkoły w Komańczy – z przeznaczeniem na dom kultury.

GMINA MIEJSKA SANOK

 

Ø  powierzchnia 38,1 km²

Ø  liczba ludności 37 980

Ø  gęstość zaludnienia 997,4 osób/km²


EDUKACJA

 • Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 3 - adaptacja budynku po byłym gimnazjum,
 • Budowa i modernizacja placów zabaw przy przedszkolach samorządowych,
 • Budowa sali gimnastycznej przy SP 2 i SP4,
 • Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej, przede wszystkim w szkołach.

INFRASTRUKTURA

 • Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Monitoring Miasta Sanoka. Dokumentacja na wykonanie monitoringu miejskiego 
  i pilotażowego jego uruchomienia z działaniami „miękkimi”. Zgłoszony do programu „Human Smart Cities”.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 • Budowa budynków komunalnych w Sanoku, potencjalne finansowanie z Programu Mieszkanie +.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Zagospodarowanie terenów powojskowych dawnej „prochowni” garnizonu Sanok. Projekt polega na uzbrojeniu terenów dla potencjalnych inwestorów w dzielnicy Posada w Sanoku, przy ul. Stróżowskiej. Zgłaszany do PAIIZ (obecnie PAIiH).

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Artystyczna kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem. Składany w Programie Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Zadania inwestycyjne oraz "miękkie". Wartość polskiej części projektu 597.572,44 EUR,
 • Zagospodarowanie ośrodka wypoczynkowego "Sosenki" wraz z wdrożeniem sanockiej karty turystycznej. Nie zgłaszany dotychczas w żadnym z programów.

GMINA WIEJSKA SANOK

 

Ø  powierzchnia 231,7 km²

Ø  liczba ludności 17 913

Ø  gęstość zaludnienia 77 osób/km²


EDUKACJA

 • Budowa obiektów przedszkolnych na terenie gminy,
 • Tworzenie ognisk i świetlic przy szkołach lub domach kultury,
 • Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w obiektach szkolnych.

INFRASTRUKTURA

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina - szacunkowa wartość 5,3 mln zł, środki własne, środki budżetu państwa,
 • Remont mostu na drodze Mrzygłód -Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Solna,
 • Poszerzenie dwóch mostów w miejscowości Strachocina.

GMINA TYRAWA WOŁOSKA

 

Ø  powierzchnia 69,3 km²

Ø  liczba ludności 1 964

Ø  gęstość zaludnienia 29 osób/km²


EDUKACJA

 • Dofinansowanie do zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych oraz języków obcych,
 • Dofinansowania do organizacji konkursów tematycznych (językowych, matematycznych, przyrodniczych),
 • Dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej,
 • Kurs komputerowy dla dorosłych,
 • Wykonanie placu manewrowego „AUTODROM”.

INFRASTRUKTURA

 • Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego),
 • Remont/Budowa/Przebudowa dróg gminnych, przebudowa mostów, przepustów. (dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego),
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Gazyfikacja - miejscowość Rakowa,
 • Wykonanie chodników na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • System monitoringu (przystanki, miejsca publiczne),
 • Budowa / modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Dofinansowanie dla OSP,
 • Budowa budynku posterunku policji.

OCHRONA ZDROWIA

 • Konsultacje specjalistów (np. kardiologa, ortopedy, diabetologa, urologa, ginekologa) tzw. biała niedziela dla mieszkańców w budynku Ośrodka Zdrowia
 • Gabinet dentystyczny w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej,
 • Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Tyrawie Wołoskiej,
 • Kurs pierwszej pomocy dla rolników.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
 • Zakup budynków kontenerów socjalnych,
 • Plan zabudowy przestrzennej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Dotacje dla nowo otwieranych działalności z uwzględnieniem osób pracujących,
 • Zaplecze gastronomiczno-hotelarskie,
 • Stragany i plac targowy.

POMOC SPOŁECZNA

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Konsultacje dla osób z uzależnieniami,
 • Pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakupie sprzętu oraz dostosowaniu miejsca zamieszkania do indywidualnych potrzeb (PCPR),
 • Klub seniora,
 • Piknik rodzinny.

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Dofinansowanie do modernizacji/przebudowy/rozbudowy domów kultury, gminnych ośrodków kultury,
 • Dofinansowania dla klubów sportowych,
 • Renowacja obiektów sakralnych,
 • Ścieżki rowerowe, przełajowe, trasy zjazdowe, tablice informacyjne,
 • Kąpielisko / lodowisko,
 • Rowerowa trasa im. Prałata Bronisława Szewca,
 • Siłownie na świeżym powietrzu, rękodzieło, artyści, promocja.

INNE

 • Poprawa estetyki i wizerunku gminy poprzez liczne nasadzenia kwiatów / krzewów,
 • Rozwój i popieranie lokalnej żywności,
 • Walka z roślinami inwazyjnymi,
 • Badania źródeł wód solankowych.

GMINA ZAGÓRZ

 

Ø  powierzchnia 159,9 km²

Ø  liczba ludności 13 099

Ø  gęstość zaludnienia 82 osób/km²


INFRASTRUKTURA

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Zagórz poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Zagórz - RPO WP 2014-2020, Środki pochodzące
  z rządowych programów m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni w Gminie Zagórz - WFOŚIGW, PROW 2014-2020, RPO WP 2014-2020,
 • Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Zagórzu na potrzeby społeczno-kulturalne - RPO WP 2014-2020/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Budowa nowego posterunku policji w Zagórzu w ramach środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 • Budowa bloku mieszkalnego na terenie Gminy Zagórz w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus”.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez powstanie inkubatora przedsiębiorczości w Zagórzu - RPO WP 2014-2020.

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Kompleksowa konserwacja i zabezpieczenie ruin kościoła dawnego Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych (XVIII w.) w Zagórzu - W ramach programu ochrony zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RPO WP 2014-2020,
 • Budowa biblioteki w Zagórzu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Rozbudowa kompleksu skoczni narciarskich w Zagórzu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki.

GMINA ZARSZYN

 

Ø  powierzchnia 105,4 km²

Ø  liczba ludności 9 356

Ø  gęstość zaludnienia 89 osób/km²


EDUKACJA

 • Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Nowosielcach,
 • Budowana sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach,
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pielni,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pielni,
 • Budowa planetarium przy szkole Podstawowej w Długiem,
 • Budowa infrastruktury do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych przy szkołach Podstawowych w Zarszynie, Nowosielcach, Pielni,
 • Termomodernizacja zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Bażanówce,
 • Instalacja systemów monitoringu wizyjnego w obiektach wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn,
 • Budowa obiektów przedszkolnych w miejscowościach,
 • Tworzenie ognisk i świetlic przy szkołach lub domach kultury,
 • Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych w obiektach szkolnych.

INFRASTRUKTURA

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarszyn,
 • Koszt 5 mln zł NFOŚiGW POIŚ,
 • Budowa sieci wodociągowo w miejscowościach Odrzechowa, Pastwiska Pielnia – koszt 7 mln zł RPO, Budżet Państwa,
 • Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Zarszyn 1,2 mln RPO, Budżet Państwa,
 • Remont mostów w miejscowości Długie 1,5 mln zł Budżet Państwa,
 • Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Zarszyn 1 mln Budżet Państwa,
 • Remonty dróg w gminie Zarszyn ok 100 km – 30 mln,
 • Modernizacja dróg gminnych o długości 100 km na terenie Gminy Zarszyn-Finansowanie –środki unijne, własne, budżet państwa,
 • Przebudowa 2 szt. mostów w miejscowości Długie; finansowanie –środki unijne, własne, budżet państwa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenie ulicznego w Gminie Zarszyn 2 mln zł - RPO, NFOŚiGW
 • Budowa traktów pieszych w Gminie Zarszyn - 1 mln zł - RPO, Budżet Państwa
 • Budowa obwodnicy Zarszyna – 3 mln zł - Budżet Państwa
 • Budowa nowej siedziby gminy z uwzględnieniem siedziby komisariatu Policji oraz infrastruktury ochronnej na czas wojny /schron/,
 • Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

OCHRONA ZDROWIA

 • Budowa nowego obiektu na potrzeby ośrodka zdrowia dla mieszkańców gminy Zarszyn.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Uzbrojenie działek pod inwestycje - 2 mln zł – RPO, Budżet Państwa,
 • Uproszczenie procedur obsługi przedsiębiorców poprzez min. stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych,
 • Pozyskiwanie terenów pod inwestycje poprzez wymianę i scalanie gruntów.

POMOC SPOŁECZNA

 • Budowa mieszkań socjalnych (bez barier architektonicznych) - budżet państwa, środki własne,
 • Budowa budynku dla GOPS (bez barier architektonicznych),
 • Budowa mieszkań chronionych (bez barier architektonicznych) - budżet państwa, środki.

KULTURA, REKREACJA SPORT I TURYSTYKA

 • Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Nowosielcach; wartość zadania 2 984 000 PLN - źródła finansowania: budżet państwa, środki unijne, środki własne,
 • Rozbudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej; Wartość zadania 2 830 000 PLN - Źródła finansowania budżet państwa, środki unijne, środki własne,
 • Budowa Domu Kultury w Długiem; wartość zadania: 5 200 000 PLN - źródła finansowania budżet państwa, środki unijne, środki własne,
 • Budowa Szatni Sportowej w Nowosielcach; wartość zadania: 1 200 000 PLN - budżet państwa, środki unijne, środki własne,
 • Budowa Szatni Sportowej w Bażanówce; wartość zadania 1 200 000 PLN - budżet państwa, środki unijne, środki własne,
 • Budowa ścieżek rowerowych; wartość zadania 3 000 000 PLN - budżet państwa, środki unijne, środki własne,
 • Modernizacja/rozbudowa/budowa obiektów domów kultury miejscowości Długie, Nowosielce, Zarszyn,
 • Budowa lotniska sportowego w miejscowości Zarszyn z możliwością pełnienia funkcji zapasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku,
 • Budowa kompleksu strzelnic dedykowanych strzelectwu sportowemu, myśliwskiemu i obronnemu,
 • Budowa sieci turystycznych ścieżek rowerowych na terenie gminy.

INNE

 • Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości; Finansowanie –środki unijne, własne, budżet państwa
 • Budowa zbiornika retencyjnego Nowosielce – Pielnia,
 • Budowa wałów przeciwpowodziowych na obszarach gminy narażonych na zalania bądź podtopienia,
 • Instalacja drugiej na terenie gminy stacji monitoringu powodziowego w miejscowości Zarszyn,
 • Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania we wszystkich miejscowościach gminy /system syren cyfrowych zlokalizowanych na obiektach użyteczności publicznej/,
 • Zakup i instalacja stacji monitoringu jakości powietrza oraz promieniowania na obszarze gminy,
 • Zakup sprzętu w tym pojazdów specjalistycznych dla lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • Budowa nowych oraz adaptacja istniejących obiektów na potrzeby lokowania w nich schronów dla ludności gminy na wypadek wojny – wszystkie miejscowości gminy,
 • Zakup sprzętu specjalistycznego oraz indywidualnych środków ochrony dla Formacji Obrony Cywilnej i ludności,
 • Budowa sieci studni głębinowych na terenie gminy jako awaryjnego źródła zaopatrzenia ludności na wypadek awarii, zniszczenia infrastruktury wodociągowej
 • Zakup dodatkowego specjalistycznego sprzętu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej niezbędnego do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych i wojny,
 • Budowa lotniska sportowego w miejscowości Zarszyn z możliwością pełnienia funkcji zapasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku
 • Zakup niezbędnego wyposażenia i stworzenie infrastruktury dla Zapasowych Miejsc Kierowania na wypadek kryzysu lub wojny,
 • Wdrożenie w jednostkach organizacyjnych gminy zintegrowanego systemu informatycznego z centralną bazą danych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
 • Wprowadzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa informacji dla wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • Wprowadzenie centralnego elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych gminy,
 • Budowa nowego obiektu na potrzeby Urzędu Gminy na terenie miejscowości Zarszyn z uwzględnieniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz przyjaznej mieszkańcom w zakresie obsługi i załatwiania spraw.

 • POSEŁ PIOTR URUSKI
 • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334